+421 2 6381 0093
info@skpatent.sk

Národné patenty

Patent je ochranný dokument, udeľovaný štátom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na komerčné využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia a na určitom území. Maximálna dĺžka ochrany patentom v Slovenskej republike je 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentom je možné chrániť nové výroby a spôsoby ich výroby, zariadenia a technológie, chemicky vyrobené látky, liečivá ako aj biotechnologické postupy a podobne. Patentom nie je možné chrániť objavy, vedecké teórie a matematické metódy, estetické výtvory, programy počítačov, plány, pravidlá, podávanie informácií a podobne. Patenty nie je možné udeliť okrem iného ani na odrody rastlín a plemená zvierat, spôsoby liečenia či spôsoby klonovania ľudských jedincov.

Poskytované služby:

 • Konzultácie v oblasti patentov
 • Patentové rešerše
 • Zabezpečenia patentovej ochrany v Slovenskej republike
  - Spracovanie opisov patentových prihlášok
  - Podávanie národných patentových prihlášok a zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
  - Validácie Európskych patentov v Slovenskej republike
 • Zabezpečenie patentovej ochrany v Európe prostredníctvom Európskeho patentu
 • Zabezpečenie patentovej ochrany v iných krajinách sveta
 • Udržiavanie patentov:
  - Sledovanie lehôt a platenie udržiavacích poplatkov za patenty
 • Zápis prevodov/prechodov, licencií, záložných práv, zmien v údajoch majiteľov, atď. do registra UPV SR ako aj do registrov zahraničných Patentových úradov
 • Zastupovanie v konaniach o zrušení patentov
  - Podanie návrhu na zrušenie patentu
  - Zastupovanie majiteľa patentu v konaní proti podanému návrhu na zrušenie
 • Uplatňovanie práv z patentov v súdnych konaniach
 • Ochrana práv klientov proti porušovaniu práv k patentu

Európske patenty

Európsky Patent je ochranný dokument, udeľovaný Európskym Patentovým Úradom, ktorý zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na komerčné využívanie vynálezu počas obdobia 20 rokov na území určených krajín Dohody o Európskom patente.

Vaše nápady chránime
viac ako 26 rokov ...